அருட்குறள் ~ ஞானப்பால் #14

அருட்குறள் ~ ஞானப்பால் #14
மந்தையிலா னந்தம்தேடி மனவெளியி லலைவோர்க்கு
சிந்தையிலா நிலைகாணாக் கனா.
குறள் விளக்கம்
~~~~~~~~~~~~~~
பலருடன் கூட்டமாய் மகிழ்ச்சியைத் தேடி, மனம்போன போக்கில் வெளியுலகிலேயே அலையும் மனிதர்களுக்கு, சிந்தை ஒருமுகப்பட்ட, அசைவற்ற அமைதியான பேரானந்த நிலை என்பது கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்ட கனவாகவே இருக்கும்.
KuRaL explanation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

For those who seek happiness by being part of a herd (of people), perennially roaming along the mind’s way in the external (material) world, the thoughtless state of bliss, attained with a still mind, will remain an unimaginable dream.

~Swamy | @PrakashSwamy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: