அருட்குறள் ~ ஞானப்பால் #17

அருட்குறள் ~ ஞானப்பால் #17
அங்குமிங்கு மலைந்துதேடி யறியாதவ ருள்ளுறங்கும்
எங்குமுயி ரெதிலுமுள்ள இறை.
குறள் விளக்கம்

~~~~~~~~~~~~~~~

எங்கும் நிறைந்த, எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் இருக்கும் தெய்வீகம், பல்வேறு திருத்தலங்களுக்குச் சென்று இறைவனைத் தேடுபவர்களின் உள்ளேயும் அசையாது காத்திருக்கும், அவ்வுயிர்மெய்யை அவர்கள் அறிந்துணரும் வரை.

KuRaL explanation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The omnipresent divine that resides within all beings, is also present within those who seek it by going to many holy places, remaining still until they realise this Truth.

~Swamy | @PrakashSwamy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: