அருட்குறள் ~ ஞானப்பால் #44

அருட்குறள் ~ ஞானப்பால் #44
ஆறெழுத்து ஐயெட்டென வோதுசப்த மடிநாதம்

ஓரெழுத்து ஓசையற்ற ஒலி.

குறள் விளக்கம்
~~~~~~~~~~~~~~~
ஓம் சரவணபவ ~ ஞானமே வடிவான ஸ்கந்த குருநாதனின் மூல மந்திரமாகிய ஷடாட்சரம் (ஆறெழுத்து)
ஓம் நமசிவாய ~ ஆதியோகி ஈசனின் மூல மந்திரமாகிய பஞ்சாட்சரம் (ஐந்தெழுத்து)
ஓம் நமோ நாராயணாய ~ அனைத்து உயிர்களையும் காத்தருளும் அனந்தசயனன் திருமாலின் மூல மந்திரமாகிய அஷ்டாட்சரம் (எட்டெழுத்து)

.

இவ்வகையான ஓதி ஜெபிக்கும் மந்திரங்கள் அனைத்திற்கும் அடிநாதமாக விளங்குவது ஓம்காரம் என்ற ஒலி. படைப்பிற்கு ஆதாரமான ஓங்காரமே, கேளாஒலி* என்ற அநஹத நாதமாக படைப்பிலுள்ள உயிர்களுக்குள்ளும் ஓசையின்றி ஒலித்துக்கொண்டிருக்கின்றது.

.

*அநஹத நாதம் எனப்படும் கேளாஒலியைப் புறச் செவியால் கேட்க இயலாது. யோகப் பயிற்சியைத் தொடர்ந்து செய்து வரும் சாதகர், ஒரு நிலையில் அவ்வாதார ஒலியை அகத்தினுள் உணர்ந்தறிவர்.

KuRaL explanation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AUM SaravaNabhava ~ Lord SkandhaGurunhAthan’s moola mantra with 6 syllables

AUM Namah ShivAya ~ Adiyogi Shiva’s moola mantra with 5 syllables
AUM NamO NhArAyaNAya ~ Lord MahAVishNu’s moola mantra with 8 syllables
All such sacred moola mantras are used for japA (repetitive chanting, usually with the aid of a japa mala) by seekers.
AUM or OM, the basic sound of creation, is the underlying nhAda (sound) of all such mantras. AUM is also the soundless sound aka Anahata nhAda that’s reverberating within all beings in creation.

.

*This soundless sound aka Anahata nhAda obviously can’t be heard with one’s ears. Seekers who perform the yogic practices regularly, will experience this sound as a vibration within themselves, at some point.
.

~Swamy | @PrakashSwamy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: