அருட்குறள் ~ ஞானப்பால் #101

அருட்குறள் ~ ஞானப்பால் #101
இதுவென்று மதுவென்று மிருப்பவ ரறிவரோ
எதுவொன்று உளதென்ற மெய்.
.
குறள் விளக்கம்
~~~~~~~~~~~~~~~
படைப்பும், அதாவது படைப்பிலுள்ள உயிர்களும், படைத்தவனும், அதாவது அண்டத்தையும் அதிலுள்ள பிண்டங்கள் அனைத்தையும் படைத்த ஆதார சக்தியையும், வெவ்வேறென்று தங்கள் காரண அறிவின் அறியாமையால் நம்பக்கூடிய மனிதர்கள், படைப்பிலுள்ள எல்லாவற்றிலும் உட்பொருளாக, அதாவது அவற்றின் உயிர்சக்தியாக விளங்குவது படைத்தவனே என்ற உயிர்மெய்யை எவ்வாறு அறிவர்!
.
இது/அது, இவர்/அவர், நல்லது/தீயது போன்றவை இருமை நிலையைக் குறிக்கும். இவ்விருமை நிலையானது எதையும் பகுத்து [அ] பிரித்து அறியும் தன்மையுடைய காரண அறிவால் விளைவது. மெய்ஞானம் அடைந்த ஞானிகள் அனைவருமே, படைப்பிலுள்ளவற்றைத் தனித்தனியாக உணரும் [அ] நம்பும் இருமை மெய்யல்ல, படைப்பு மற்றும் படைத்தவன் என்ற வேற்றுமை அற்ற ஒருமையே மெய்யாகும் என்பதைத் தம்முடைய உள் அனுபவத்தில் உணர்ந்து தெரிவித்துள்ளனர்.
.
படைப்பிலுள்ள உயிரானது (பசு), படைத்தவனாகிய இறைவனுடன் (பதி) இரண்டறக் கலந்துவிடும் ஒருமை நிலையாகிய முக்தி எனும் வீடுபேற்றை அடைய, அறியாமையால் விளையும் இருமையை மெய்யல்ல என்று அறிந்துணரவேண்டுவது ஆன்மீக சாதகர்களுக்கு அத்தியாவசியமான ஒன்றாகும். இவ்வுண்மையை அறியாதவரை, பல்வேறு வகையான பற்றுதல்களின் (பாசம்) பிடியில் சிக்கி, அறியாமை எனும் இருளில் மூழ்கி, மெய்யறியும் வழி அறியாமல், பல பிறவிகளைத் தங்களது வினைப்பயனால் எடுத்துழன்று, பிழைப்பு எனும் வாழ்க்கைச் சூழலில் இருந்து மனிதனால் விடுபடமுடியாது.

.

.

KuRaL explanation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
How is it possible for those who believe that creation, i.e. all the beings that exist in creation, and the Creator, i.e. the fundamental energy that pervades anything and everything in existence, are two different things, due to the ignorance caused by the limited intellect, to realise the Truth that it’s indeed the Creator that resides as life energy within all creation.

.

~Swamy | @PrakashSwamy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: