அருட்குறள் ~ ஞானப்பால் 106

அருட்குறள் ~ ஞானப்பால் 106

கூற்றன்கொள் ளுடலன்று கூத்தாடும் மனமன்று

மாற்றமிலா ததுநீமெய் யறி.

குறள் விளக்கம்

~~~~~~~~~~~~~~~
மனிதனாகப் பிறவி எடுத்தவர்கள் கூற்றுவன் எனும் யமன், இறப்பின்போது எடுத்துக் கொள்ளும் ‘நான் இன்னார்’ என்ற அடையாளத்தை உடைய உடல் அல்ல. அதேபோன்று, எவ்விதமான கட்டுப்பாடுமின்றிக் கூத்தாடித் திரியும் மனமும் அல்ல மனிதர்கள்.

.

படைப்பு என்பது உருவாகும் முன்பும், உருவாகி இயங்கும் பொழுதும், பிரளயம் ஏற்பட்டு முழுமையாக மறைந்த பின்னும் மாறாது உள்ளது எதுவோ, படைப்பிற்கு மூலகாரணமாக உள்ள அந்த பரப்பிரம்மமே மனிதரைப் போன்று உள்ள அனைத்து விதமான படைப்பும் ஆகும். இந்த உயிர்மெய் அறிந்து முக்தி என்ற இறுதி விடுதலையை அடைவதே மனிதராகப் பிறந்ததன் பயனாகும்.

.

KuRaL explanation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Those who are born as human beings aren’t the physical form (body) with identities that’s taken by YamA when death happens. Nor are humans the mind that frolics and roams around uncontrollably.
.
That which remains unchanged from the time before creation, when creation happened and flourishes, and when it vanishes during the praLaya, the Parabrahmam is the one that has manifested into all the beings that exist in creation, including humans. Realising this Truth (about Creator, creation, existence, et al) and attaining Mukti (the ultimate liberation from the repetitive birth-death lifecycle) is the purpose of being born as human.

~ஸ்வாமி | @PrakashSwamy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: