மௌனம்!

மௌனம் மனதுக்கான உபவாசம். குழப்பம், கவலை போன்ற அடைப்புகளை அகற்றி, சொற்களின் தொல்லை இன்றி, எண்ண ஓட்டம் தடையின்றி நிகழ அது உதவும். பின்னர் மனம் சலமற்ற அமைதி நிலையை அடையவும் அது வழிவகுக்கும்.

பிழைப்புத் தளத்தில் உழலும் சம்சாரிகள் மௌன விரதத்தை வாரம் ஒரு முறையேனும் கடைப்பிடிக்க முயற்சிக்க வேண்டும்.
ஆன்மீக சாதகர்கள் மௌனத்தைத் தங்களது தினசரி சாதனைகளில் (ஆன்மீகப் பயிற்சி) ஒன்றாகவே மேற்கொள்ள வேண்டும்.

~ஸ்வாமி | @PrakashSwamy

அருட்குறள் ~ ஞானப்பால் #3

அருட்குறள் ~ ஞானப்பால் #3

~~~~~~~~~~

வேதங்கூறி விரதமிருந்து தேடித்தலந் தொழுதுமுள்ளே
நாதங்கேளார் நான்விடா தார்.
விளக்கம்
~~~~~~~~~
வேதம் முதலிய மந்திரங்களை முறையாக ஓதி, பலவிதமான விரதங்களிருந்து, பற்பல திருத்தலங்களுக்குச் சென்று அங்குள்ள இறைவனைத் தொழுதாலும்கூட, நான் என்ற – உடல் மற்றும் மனத்தின் கூட்டணி உருவாக்கிய அடையாளமாகிய – ஆணவத்தை ஒருவர் முற்றிலுமாக விட்டு ஒழிக்காதவரையில், ஓம் எனும் பிரணவ நாதத்தை* அவர்கள் தம்முள்ளே கேட்டுணர வாய்ப்பில்லை.

*அநஹத நாதம் எனும் இந்த ஒலியற்ற ஒலி, படைப்பிலுள்ள அனைத்து உயிர்களுக்குள்ளும் இடைவிடாது ஒலித்துக்கொண்டிருக்கின்றது. இதனை அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்த பெரியோர், படைத்தவனது ஓம்கார அதிர்வுடன் ஒத்திசைவு கண்டு பேரானந்தத்தில் திளைப்பர்.
~ஸ்வாமி | @PrakashSwamy
Explanation
~~~~~~~~
Even though one may diligently chant mantras such as the Vedas regularly, undertake austerities such as viratham and worship the divine by visiting many holy spaces, one won’t still experience the primordial sound of AUM* (praNava) within oneself, as long as one doesn’t let go of the ego (individual identity crafted by the coalition of body and mind).
*The Anahata nhaada or soundless sound is actively reverberating within all living beings in existence. Those who have experienced this are in sync with the reverberation of the Creator and attain the eternal state of bliss.
~Swamy | @PrakashSwamy

Powered by WordPress.com.

Up ↑